Selenga

 
 
  Tourist
Cвятые места Селенгинского района Бурятии.

            Дацаны, дуганы                              Церкви

Тамчинский дацан
Дуган в г. Гусиноозерск
          Дуган «Данзан-нин» в
   с. Ноехон
Дуган в с. Харгана
Дуган в с. Жаргаланта

 

Вознесеновская церковь в с.Новоселенгинск

Часовня в г. Гусиноозерск

Субурганы

Ацула- 2
Бургастай
Гусиное озеро
Гусиноозерск
Дэбэн
Дэдэ-Сутой
Енхор
Ехэ-Цагаан
Жаргаланта- 4 (Лусад, Улан хабсагай, Тохойн, Юндэн)

Загустай- 1 (Ехэ обо) Нижний Убукун
Ноехон
Новоселенгинск
Нур-Тухум
Селендума
Средний Убукун
Ташир
Харгана-2
Цайдам
Шанан-2

Обо Селенгинского района

Подробнее: Страницы < 1 2 3 4 >

Ацула- 3

(Ягааны баабай, Лусад, Хухы хан гай)

Бараты - 1

(Баян ундэр)

Билютай- 1

 (Олоной)

Булак-1

(Баян улаан)

Бургастай- 5

(Сарма, Газагор, Баян сагаан, Бэрхэ баабай, Баршагар)

Гусиное озеро-3

(Хатан Хонгор, Хан Буурал, Тамчин обо)

Гусиноозерск- 3

(Хонгор уула, Лусад, Баян сагаан)

Дэбэн- 1

(Болдог обо)

Дэдэ-Сутой- 8

(Дашадондок уула, Саган

 хада, Хухэ шолуута, Хандата обо, hурдул уула, Мандиртын уула, Бунхан, Убгэн обо,

шаманские: Алтан хайлаhан,  Мун дэгэр)

Енхор- 4

(Баян буурал, Тарган хонгор, Баян мандал, Зэндэмтэ)

Ехэ-Цагаан-1

(Тамчин обо)

Жаргаланта- 10

(Буянудай ородой обо, Ундрээ обо, Баян зурхэн, Мандалай обо, Сагаан хада, Ногоон уула, Ундэлгын обо, Жалгын обо, Монгол обо, Урда бэинь обо)

Загустай (Тохой)- 3

(Даша Балбар, Байлан, Ехэ обо)

Новоселенгинск- 2

( Лусад, Эрдэмэтэ)

Нур-Тухум-1

Поворот-1

Селендума, Шанан- 2

 (Талын толгой, Ниисхы уула)

Ташир- 4

 (Бурин хан, Эмгэй эжы, Бэрхэ Дабаан, Баян зурхэн)

Тухум- 2

(Бунхан толгой, Шэнэhэтэ)

Удунга- 5

 (Хухэ-хангай, Мандал уула, Хушун узуур, Баруун хэлтэгэй, Улаалзай)

Харгана – 8

(Алтан уула, Арбан гурбан обо, Лусад, Бага Алтан)

Цайдам-1

Подробнее: Страницы < 1 2 3 4 > 


Добро пожаловать в  Селенгинский район

 


 

 

 

 

 
Copyring 2008г. "Selenga tourist". г.Гусиноозерск, Селенгинский район, республика Бурятия